Kontakt / contact     v     zurück / retour / indietro / atrás / back
CHIN中国的    D     ENGL    ESP    RUSSрусский   Thaiไทย

bài thơ: điên người Thái - điên người Thái - không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

Crazy Thais - Crazy Thais - don't want to see that Bangkok is sinking.

Michael Palomino (20.12.2013 / 2015)

 
Google Translate

Chia:

Facebook


Thai - ไทย
English
Vietnamese - Việt
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
mai tonkan rien mai kien mai aan
mai tonkan kid
lae Gruntep pai pai pai.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
mai tonkan rien mai kien mai aan
mai tonkan kid
lae Gruntep pai pai pai.
 
 
Tam ruat boss mai rien
Tam ruat boss mai kien
Tam ruat boss mai aan
Tam ruat boss mai kid.
 
Toratat boss mai rien
Toratat boss mai kien
Toratat boss mai aan
Toratat boss mai kid.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
mai tonkan rien mai kien mai aan
mai tonkan kid
lae Gruntep pai pai pai.
 
Rataban boss mai rien, mai kien, mai aan, mai kid.
Toratat boss mai rien, mai kien, mai aan, mai kid.
Uitayu boss mai rien, mai kien, mai aan, mai kid.
Moeang boss mai rien, mai kien, mai aan, mai kid.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
mai tonkan rien mai kien mai aan
mai tonkan kid
lae Gruntep pai pai pai.
 
Kon mai mi ngoen hai pai mo, mai mi.
Kon mai mi ngoen hai pai mo fan, mai mi.
Lady mai mi ngoen hai pai clinic, mai mi.
Lady mai mi ngoen hai pai ronpayabaan, mai mi.
 
Pom shuai, pom tsai, pom hai.
Lady shuai, lady lak, lady hai.
Ting tong tam ruat boss puud, shuai mai dai.
Ting tong tam ruat boss mai shuai, mai shuai,
 
taeeeeeeeeeeeeeee:
 
Gruntep pai, Gruntep pai,
Ting tong tam ruat boss mai tonkan shuai.
Gruntep pai, Gruntep pai,
Hai ting tong tam ruat boss mai samkan
Ting tong tam ruat boss mai sabbai, mai sabbai, mai sabbai, mai sabbai.
 
Pom ruu di samkan alai.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Tug pii Gruntep pai 6 cm.
Tug song pii Gruntep pai 12 cm.
Tug saam pii Gruntep pai 18 cm.
Nai sii pii Gruntep pai 24 cm.
Nai haa pii Gruntep pai 30 cm.
 
Dionni nai pii nii Gruntep yu 36 cm.
Nai haa pii Gruntep yu 6 cm.
Nai hog pii Gruntep yu 0 cm.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai.
 
Kon dai shop shop dshorakee.
Ma ma nai Gruntep dshorakee.
Tae mai taunan ma dshorakee taunan,
Tae tug din pen taunan tom tom tom.
 
Tom tom tom, tam alai kap nam talee ma?
Tom tom tom, mai mi din mag tae taunan nam tom.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai.
 
Nam tom, nam tom, nam tom,
Tonkan nam tom, nam tom, nam tom.
 
Mai shalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaat.
 
Tamai Gruntep pai? - Prouae kon lae utsahagam kin tug nam din.
 
Gruntep pen 10 million. 9 million tong pai - Gruntep leg dai.
 
Nai China duai mi 40 moeang pai - mai taunan Shanghai.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai.
 
Mai shalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaat.
 
Michael Palomino
December 20, 2013
Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

They don't want to learn, write or read
they don't want to think either
and Bangkok is sinking and sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

They don't want to learn, write or read
they don't want to think either
and Bangkok is sinking and sinking.


Thai police boss does not learn anything.
Thai police boss does not write anything.
Thai police boss does not read anything.
Thai police boss does not think anything.

Thai TV boss does not learn anything.
Thai TV boss does not write anything.
Thai TV boss does not read anything.
Thai TV boss does not think anything.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

They don't want to learn, write or read
they don't want to think either
and Bangkok is sinking and sinking.

The government leader does not learn, nor write nor read nor think.
TV boss does not learn, nor write nor read nor think.
Another boss does not learn, nor write nor read nor think.
Mayor does not learn, nor write nor read nor think.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

They don't want to learn, write or read
they don't want to think either
and Bangkok is sinking and sinking.

People have no money to go to the doctor, no money.
People have no money to go to the dentist, no money.
The lady has no money to go to the clinic, no money.
The lady has no money to go to the hospital, no money.

I am helping, I am paying, I am giving.
The ladies are helping me, they are loving me, they are giving.
And the crazy Thai police boss means that helping should not be possible.
And Thai police boss is never helping, never helping.

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuut:

Bangkok is sinking, Bangkok is sinking
Crazy Thai police boss does not want to help.
Bangkok is sinking, Bangkok is sinking,
Crazy Thai police boss thinks, giving is not important.
Crazy Thai police boss is absolutely ill, absolutely ill, absolutely ill, absolutely ill.

I know well what is important in life.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Every year Bangkok is sinking 6 cm.
In two years Bangkok is sinking 12 cm.
In three years Bangkok is sinking 18 cm.
In four years Bangkok is sinking 24 cm.
In five years Bangkok is sinking 30 cm.

Nowadays in this year (2013) Bangkok is on 36 cm yet.
In five years Bangkok will be on 6 cm yet.
In six years Bangkok will be on 0 cm.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Thai people like crocodiles, crocodiles.
And to Bangkok will come crocodiles, crocodiles.
But there will not only be crocodiles, crododiles,
But the whole ground is only consisting in mud, mud, mud.

Mud, mud, mud, what will be when the sea water will come?
There is mud, mud, mud, but this ground will only remain in mud water.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

There will only remain mud water, mud water, mud water.
They want mud water, mud water, mud water.

This is nooooooooooooooooooooooot intelligent.

Why is Bangkok sinking? - Because people and industries are pulling all ground water out.

Bangkok is 10 million people. 9 million have to go - so a little Bangkok will survive.

In China there are 40 sinking towns like this - not only Shanghai.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

This is nooooooooooooooooooooooot intelligent.

Michael Palomino
December 20, 2013
điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

Họ không muốn để t́m hiểu, viết hoặc đọc
họ không muốn suy nghĩ hoặc
Bangkok đang ch́m và ch́m .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

Họ không muốn để t́m hiểu, viết hoặc đọc
họ không muốn suy nghĩ hoặc
Bangkok đang ch́m và ch́m .

Ông chủ Cảnh sát Thái Lan mà không học được bất cứ điều ǵ .
Ông chủ Cảnh sát Thái Lan không viết bất cứ điều ǵ .
Ông chủ Cảnh sát Thái Lan không đọc bất cứ điều ǵ .
Ông chủ Cảnh sát Thái Lan không nghĩ rằng bất cứ điều ǵ .

Ông chủ truyền h́nh Thái Lan mà không học được bất cứ điều ǵ .
Ông chủ truyền h́nh Thái không viết bất cứ điều ǵ .
Ông chủ truyền h́nh Thái Lan không đọc bất cứ điều ǵ .
Ông chủ truyền h́nh Thái Lan không nghĩ rằng bất cứ điều ǵ .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

Họ không muốn để t́m hiểu, viết hoặc đọc
họ không muốn suy nghĩ hoặc
Bangkok đang ch́m và ch́m .

Các nhà lănh đạo chính phủ không biết , và cũng không viết cũng không đọc, không biết suy nghĩ.
Ông chủ truyền h́nh mà không học được , và cũng không viết cũng không đọc, không biết suy nghĩ.
Ông chủ khác mà không học được , và cũng không viết cũng không đọc, không biết suy nghĩ.
Thị trưởng mà không học được , và cũng không viết cũng không đọc, không biết suy nghĩ.

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

Họ không muốn để t́m hiểu, viết hoặc đọc
họ không muốn suy nghĩ hoặc
Bangkok đang ch́m và ch́m .

Người không có tiền để đi khám bác sĩ , không có tiền .
Người không có tiền để đi đến nha sĩ, không có tiền.
Người phụ nữ không có tiền để đi đến bệnh viện , không có tiền .
Người phụ nữ không có tiền để đi đến bệnh viện , không có tiền .

Tôi giúp đỡ , tôi trả tiền, tôi cho .
Phụ nữ đang giúp đỡ tôi , họ đang yêu thương tôi , họ đang đưa ra .
Và ông chủ Cảnh sát Thái Lan điên có nghĩa là giúp đỡ không phải là có thể .
Và ông chủ của Cảnh sát Thái Lan là không bao giờ giúp đỡ , không bao giờ giúp đỡ.

Nhưng ! !

Bangkok đang ch́m , Bangkok đang ch́m
Điên ông chủ Cảnh sát Thái Lan không muốn giúp đỡ.
Bangkok đang ch́m , Bangkok ch́m ,
Điên ông chủ Cảnh sát Thái Lan cho rằng , việc tặng không quan trọng.
Điên ông chủ Cảnh sát Thái Lan là hoàn toàn bệnh, bệnh hoàn toàn , bệnh hoàn toàn , bệnh hoàn toàn .

Tôi biết rơ những ǵ là quan trọng trong cuộc sống.

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

Mỗi năm Bangkok ch́m 6 cm .
Trong hai năm Bangkok ch́m 12 cm .
Trong ba năm Bangkok ch́m 18 cm .
Trong bốn năm Bangkok ch́m 24 cm .
Trong năm năm Bangkok ch́m 30 cm .

Ngày nay trong năm nay ( 2013) Bangkok là trên 36 cm được nêu ra.
Trong năm năm Bangkok sẽ được 6 cm được nêu ra.
Trong sáu năm Bangkok sẽ được 0 cm .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

Người Thái như cá sấu , cá sấu .
Và đến Bangkok sẽ đến cá sấu , cá sấu .
Nhưng sẽ không chỉ có cá sấu , cá sấu,
Nhưng toàn bộ mặt đất chỉ bao gồm trong bùn , bùn , bùn .

Bùn , bùn , bùn , những ǵ sẽ được khi nước biển sẽ đến?
Có bùn , bùn , bùn , nhưng mặt đất này sẽ chỉ ở lại trong nước bùn .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

Sẽ chỉ c̣n nước bùn , nước bùn , nước bùn .
Họ muốn nước bùn , nước bùn , nước bùn .

Đây không phải là thông minh ! !

Tại sao Bangkok ch́m ? - Bởi v́ người dân và các ngành công nghiệp đang kéo tất cả ra nước ngầm.

Bangkok là 10 triệu người . 9.000.000 phải đi - v́ vậy một chút Bangkok sẽ sống sót.

Ở Trung Quốc có 40 thị trấn ch́m như thế này - không chỉ Thượng Hải.

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

điên người Thái
điên người Thái
không muốn thấy rằng Bangkok đang ch́m .

Đây không phải là thông minh ! !

Michael Palomino
20 tháng 12 2013
^