Kontakt / contact     v     zurück / retour / indietro / atrás / back
D     ENGL    ESP    RUSSрусский    Thaiไทย    Việt

诗: 疯狂的泰国人 - 疯狂的泰国人 - 不希望看到曼谷正在下沉。

Michael Palomino (20.12.2013)

 
Google Translate

共享:

Facebook


Thai - ไทย
English
Chinese - 中国的
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
mai tonkan rien mai kien mai aan
mai tonkan kid
lae Gruntep pai pai pai.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
mai tonkan rien mai kien mai aan
mai tonkan kid
lae Gruntep pai pai pai.
 
 
Tam ruat boss mai rien
Tam ruat boss mai kien
Tam ruat boss mai aan
Tam ruat boss mai kid.
 
Toratat boss mai rien
Toratat boss mai kien
Toratat boss mai aan
Toratat boss mai kid.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
mai tonkan rien mai kien mai aan
mai tonkan kid
lae Gruntep pai pai pai.
 
Rataban boss mai rien, mai kien, mai aan, mai kid.
Toratat boss mai rien, mai kien, mai aan, mai kid.
Uitayu boss mai rien, mai kien, mai aan, mai kid.
Moeang boss mai rien, mai kien, mai aan, mai kid.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
mai tonkan rien mai kien mai aan
mai tonkan kid
lae Gruntep pai pai pai.
 
Kon mai mi ngoen hai pai mo, mai mi.
Kon mai mi ngoen hai pai mo fan, mai mi.
Lady mai mi ngoen hai pai clinic, mai mi.
Lady mai mi ngoen hai pai ronpayabaan, mai mi.
 
Pom shuai, pom tsai, pom hai.
Lady shuai, lady lak, lady hai.
Ting tong tam ruat boss puud, shuai mai dai.
Ting tong tam ruat boss mai shuai, mai shuai,
 
taeeeeeeeeeeeeeee:
 
Gruntep pai, Gruntep pai,
Ting tong tam ruat boss mai tonkan shuai.
Gruntep pai, Gruntep pai,
Hai ting tong tam ruat boss mai samkan
Ting tong tam ruat boss mai sabbai, mai sabbai, mai sabbai, mai sabbai.
 
Pom ruu di samkan alai.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai
 
Tug pii Gruntep pai 6 cm.
Tug song pii Gruntep pai 12 cm.
Tug saam pii Gruntep pai 18 cm.
Nai sii pii Gruntep pai 24 cm.
Nai haa pii Gruntep pai 30 cm.
 
Dionni nai pii nii Gruntep yu 36 cm.
Nai haa pii Gruntep yu 6 cm.
Nai hog pii Gruntep yu 0 cm.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai.
 
Kon dai shop shop dshorakee.
Ma ma nai Gruntep dshorakee.
Tae mai taunan ma dshorakee taunan,
Tae tug din pen taunan tom tom tom.
 
Tom tom tom, tam alai kap nam talee ma?
Tom tom tom, mai mi din mag tae taunan nam tom.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai.
 
Nam tom, nam tom, nam tom,
Tonkan nam tom, nam tom, nam tom.
 
Mai shalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.
 
Tamai Gruntep pai? - Prouae kon lae utsahagam kin tug nam din.
 
Gruntep pen 10 million. 9 million tong pai - Gruntep leg dai.
 
Nai China duai mi 40 moeang pai - mai taunan Shanghai.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai.
 
Ding dong dais
ding dong dais
mai tonkan hen Gruntep pai.
 
Mai shalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaat.
 
Michael Palomino
December 20, 2013
Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

They don't want to learn, write or read
they don't want to think either
and Bangkok is sinking and sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

They don't want to learn, write or read
they don't want to think either
and Bangkok is sinking and sinking.


Thai police boss does not learn anything.
Thai police boss does not write anything.
Thai police boss does not read anything.
Thai police boss does not think anything.

Thai TV boss does not learn anything.
Thai TV boss does not write anything.
Thai TV boss does not read anything.
Thai TV boss does not think anything.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

They don't want to learn, write or read
they don't want to think either
and Bangkok is sinking and sinking.

The government leader does not learn, nor write nor read nor think.
TV boss does not learn, nor write nor read nor think.
Another boss does not learn, nor write nor read nor think.
Mayor does not learn, nor write nor read nor think.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

They don't want to learn, write or read
they don't want to think either
and Bangkok is sinking and sinking.

People have no money to go to the doctor, no money.
People have no money to go to the dentist, no money.
The lady has no money to go to the clinic, no money.
The lady has no money to go to the hospital, no money.

I am helping, I am paying, I am giving.
The ladies are helping me, they are loving me, they are giving.
And the crazy Thai police boss means that helping should not be possible.
And Thai police boss is never helping, never helping.

Buuuuuuuuuuuuuuuuuuuut:

Bangkok is sinking, Bangkok is sinking
Crazy Thai police boss does not want to help.
Bangkok is sinking, Bangkok is sinking,
Crazy Thai police boss thinks, giving is not important.
Crazy Thai police boss is absolutely ill, absolutely ill, absolutely ill, absolutely ill.

I know well what is important in life.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Every year Bangkok is sinking 6 cm.
In two years Bangkok is sinking 12 cm.
In three years Bangkok is sinking 18 cm.
In four years Bangkok is sinking 24 cm.
In five years Bangkok is sinking 30 cm.

Nowadays in this year (2013) Bangkok is on 36 cm yet.
In five years Bangkok will be on 6 cm yet.
In six years Bangkok will be on 0 cm.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Thai people like crocodiles, crocodiles.
And to Bangkok will come crocodiles, crocodiles.
But there will not only be crocodiles, crododiles,
But the whole ground is only consisting in mud, mud, mud.

Mud, mud, mud, what will be when the sea water will come?
There is mud, mud, mud, but this ground will only remain in mud water.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

There will only remain mud water, mud water, mud water.
They want mud water, mud water, mud water.

This is nooooooooooooooooooooooot intelligent.

Why is Bangkok sinking? - Because people and industries are pulling all ground water out.

Bangkok is 10 million people. 9 million have to go - so a little Bangkok will survive.

In China there are 40 sinking towns like this - not only Shanghai.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

Crazy Thais
Crazy Thais
don't want to see that Bangkok is sinking.

This is nooooooooooooooooooooooot intelligent.

Michael Palomino
December 20, 2013
疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

他们不想学习,写或读
他们不希望任何想
和曼谷正在下沉和下沉。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

他们不想学习,写或读
他们不希望任何想
和曼谷正在下沉和下沉。

泰国警方老板没有学到什么东西。
泰国警方的老板不写任何东西。
泰国警方的老板不读什么。
泰国警方的老板不觉得什么。

泰国电视老板没有学到什么东西。
泰国电视老板不写任何东西。
泰国电视老板不读什么。
泰国电视老板不觉得什么。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

他们不想学习,写或读
他们不希望任何想
和曼谷正在下沉和下沉。

政府领导不学习,也不会写也不会读,也不觉得。
电视老板不学习,也不会写也不会读,也不觉得。
另一个老板不学习,也不会写也不会读也没有想到。
市长不学习,也不会写也不会读也没有想到。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

他们不想学习,写或读
他们不希望任何想
和曼谷正在下沉和下沉。

人没有钱去看病,没有钱。
人没有钱去看牙医,没有钱。
这位女士有没有钱去诊所,没有钱。
这位女士有没有钱去医院,没有钱。

我帮助,我付出,我给。
女士们帮助我,他们爱我,他们给。
狂泰国警方的老板表示,帮助应该是不可能的。
和泰国警方的老板是从来没有帮助,从来没有帮助。

但是! !

曼谷正在下沉,曼谷正在下沉
疯狂泰国警方的老板不希望有帮助。
曼谷正在下沉,曼谷正在下沉,
疯狂泰国警方的老板认为,捐赠并不重要。
疯狂泰国警方的老板绝对是生病,生病绝对,绝对有病,绝对有病。

我清楚知道什么是生命中最重要。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

每年,曼谷正在下沉6厘米。
在两年曼谷是下沉12厘米
三年来,曼谷正在下沉18厘米。
四年来曼谷正在下沉24厘米。
五年曼谷正在下沉30厘米。

如今在这一年( 2013年)曼谷是36厘米呢。
五年曼谷将在6厘米呢。
六年来曼谷将在0厘米。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

泰国人喜欢鳄鱼,鳄鱼。
而到曼谷会来的鳄鱼,鳄鱼。
但不仅是鳄鱼,鳄鱼,
但整个地面仅由泥,泥,泥。

泥浆,泥浆,泥浆,会是怎样时,海水会来吗?
有泥浆,泥浆,泥浆,但这个理由只会留在泥水。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

有只会保持水泥浆,泥浆水,泥浆水。
他们希望泥浆水,泥浆水,泥浆水。

这不是聪明! !

为什么曼谷下沉? - 因为人们和产业拉动所有地面水流出来。

曼谷是10万人。 9000000必须去 - 所以有点曼谷才能生存下来。

在中国有40个乡镇下沉这样的 - 不仅是上海。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

疯狂的泰国人
疯狂的泰国人
不希望看到曼谷正在下沉。

这不是聪明! !

迈克尔·帕洛米诺
2013年12月20日
^