Kontakt /
          contact     Hauptseite / page
          principale / pagina principal / home    zum
            Asien-Index     Inhalt / content /
          เนื้อหา

Thailand. Index / ประเทศไทย ดัชนี

von / by / por / โดย Michael Palomino

Ich wollte ein gutes, friedliches Thailand sehen - und ich sah nur Katastrophen - das sinkende Schiff.
I wanted to see a good and peaceful Thailand - and I only saw disasters - the sinking ship.
ฉันอยากจะเห็นความดีและความสงบสุขของประเทศไทย - และฉันได้เห็นภัยพิบัติเท่านั้น - เรือที่กำลังจม

Praya-Fluss im versinkenden
          Bankok im März 2013 in der Trockenzeit  Traditionelle
          bierflaschenansammlung in Thailand, März 2013  Whisky-Verpackungen liegen am
          Sonntag jeweils auf der Strasse herum, Thailand,
          März 2013 
Bangkok versinkt - Bangkok is sinking - กรุงเทพฯจะจม - Alkohol ohne Ende - alcohol without end - สุราโดยไม่มีที่สิ้นสุด
Überfülltes Sammeltaxi in
          Pattaya, Dezember 2013 - so sieht es oft in ganz
          Thailand aus  Monatelange Überschwemmungen in
          Prachinburi in Ost-Thailand, September 2013, damit
          Bangkok nicht überschwemmt wird  Barladys in Thailand in Phuket
          oder Pattaya
Überfüllte Busse und monatelang überschwemmte Städte - Sextourismus
Overcrowded buses and flooded towns for months - sex tourism
รถบัสแออัดและเมืองถูกน้ำท่วมเป็นเวลาหลายเดือน - การท่องเที่ยวทางเพศ

Thailand ist eine Whisky-Flasche - Thailand is a whiskey bottle - ประเทศไทยเป็นขวดวิสกี้

Und die Geheimdienste der Welt helfen nicht! - And secret services are not helping! - และการบริการที่เป็นความลับจะไม่ได้ช่วยให้


Search engine / เครื่องมือค้นหา web site / เว็บไซต์ Internet

Suchmaschine FreeFind, Logosite search by freefind

Teilen/share /หุ้น:

FacebookLink: 100 beautiful spots in Thailand to see

     Titel - title - ชื่อเรื่อง
Inhalt - content - สารบบ


1. Allgemeine Angaben / general indications / ตัว ชี้วัด ทั่วไป
Organisationen / organizations / องค์กร


11. Reportage - reports - รายงาน
Leben - Fischerdorf - Reisfeld
Life - fishing village - rice field
ชีวิตใน ทั่วไป - หมู่บ้าน ชาว ประมง ของ - นาข้าว

2. Meinung / meaning ความ หมาย
Reisewarnung - travel warning12. Thailändisches Radio - Thai Radio - วิทยุไทย

3. Überschwemmungen

4. Alkoholismus ohne Ende in Thailand - alcoholism without end in Thailand - โรคพิษสุราเรื้อรังโดยไม่มีที่สิ้นสุดในประเทศไทย

5. Alkoholismus und Spionage in Thailand - alcoholism and spying in Thailand - โรคพิษสุราเรื้อรังและการสอดแนมในประเทศไทย

13. Pattaya
The mystery about 9,000 bat (2012) - ความลึกลับเกี่ยว กับ 9.000 บาท (2012)
In Thailand fehlt Aufklärung: Beispiel Pattaya (Fotoreportage 2012)
Hotels in Pattaya
Schweizer Mafia in Pattaya


6. "Falang" gibt es nicht - "falang" does not exist - ฝรั่งไม่อยู่

14. Thai-Frauen / Thai women / ผู้หญิง ไทย
- Sie will nichts lernen / she did not want to learn / เธอ ไม่ต้องการที่ จะเรียนรู้
-
Die Alkoholfrau / alcoholic / ผู้หญิงที่ มี แอลกอฮอล์


7. Bangkok versinkt - Index
Bangkok is sinking - index

Bangkok se hunde - índice

Bangkok zal zinken - index
กรุงเทพฯ จะจม - ดัชนี

15. Sprachkurs / language course -

16. Aktivitäten / activities / กิจกรรม17. Zusammenfassung / summary / sumario / ย่อ
Horror ohne Ende / horror without end / horror del horror del horror / สยองขวัญโดยไม่มีที่สิ้นสุด
Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง

1. Allgemeine Angaben / general indications / ตัวชี้วัดทั่วไป
 • Thailand: Es fehlt (ab 2013)  deutsch
  Was fehlt in Thailand - alles, was in einem Alkoholiker-Haushalt auch fehlt


Organisationen / organizations / องค์กร


-- Santisuk Foundation: http://en.santisuk.or.th - มูลนิธิสันติสุข http://www.santisuk.or.th
-- SOS RICE: Father Ray Foundation - Thailand - Tel. 038-716 628
Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง


2. Meinung / meaning / ความหมาย • Reisewarnung für Thailand: Rassismus, wilde Mafia-Gruppen, Spionage, Raub und Mord (Palomino 2013)  deutsch
  Thai = frei - und das falsche Wort "Falang" -- Mord ist normal -- Alkoholismus überall -- Regierung lässt Mafia-Gruppen für sich arbeiten -- Mafia-Gruppen können Thailand steuern -- wilde Mafia spioniert, was sie will -- Thais mit Alltagskriminalität -- Tod durch Hetze -- Tod durch Vergiftung -- Thailand verfolgt Sexspielzeuge, Magazine, Filme und Swingerpartys -- kriminelle thailändische Prostituierte -- Ladyboys und Zwangsoperationen -- Bangkok versinkt -- Strände sind bald nicht mehr da -- Babymord ist ganz normal -- Mord durch Elefant
 • Travel warning for Thailand: racism, wild mafia groups, spying, robbery and murder etc. (Palomino 2013)  English
  Thai = free - and the wrong word of "Falang" -- murder is normal -- alcoholism everywhere -- government lets work mafia groups -- mafia groups can steer Thailand -- wild mafia spying what they want -- Thais with daily criminality -- death by propaganda -- death by intoxication -- Thailand chasing sex toys, magazines, films and swinger parties -- criminal Thai prostitutes -- ladyboys and forced operations -- sinking Bangkok -- beaches in danger -- baby murder is just normal -- murder by elephant


Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
Die Hauptprobleme von Thailand: Überschwemmungen - Alkoholismus - Spionage - das versinkende Bangkok
     Main problems of Thailand: floods - alcoholism - spying - sinking Bangkok
        ปัญหาหลักของประเทศไทยน้ำท่วม - โรคพิษสุราเรื้อรัง - สอดแนม - จมกรุงเทพฯ

3. Überschwemmungen
Bangkok sinkt 5 mm pro Monat (Gruntep
              pai 5mm tug dean)  Monatelange Überschwemmungen in
              Ost-Thailand in Prachinburi (September
              2013)  Das Industriegebiet "Amata
              Nakorn" ist von Überschwemmungen
              umgeben (21. Oktober 2014)
Bangkok sinkt 5 mm pro Monat (Gruntep pai 5mm tug dean) - monatelange Überschwemmungen in Ost-Thailand in Prachinburi (September 2013) - Das Industriegebiet "Amata Nakorn" ist von Überschwemmungen umgeben (21. Oktober 2014)Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
4. Alkoholismus ohne Ende in Thailand - alcoholism without end in Thailand - โรคพิษสุราเรื้อรังโดยไม่มีที่สิ้นสุดในประเทศไทย

Vietnamkrieg mit Napalmangriff der NATO unter Führung der kriminellen "USA" seit 1964 - Barladys in Thailand in Phuket oder Pattaya, auch seit 1964
Vietnam war with napalm attacks of NATO under leadership of criminal "U.S.A." since 1964 - and bar ladies in Thailand in Phuket or Pattaya, also since 1964
สงครามเวียดนามกับการโจมตีของนาโตทิ้งระเบิดนาปาล์มภายใต้การ นำของทางอาญา "สหรัฐอเมริกา" ตั้งแต่ 1964 - และผู้หญิงบาร์ในประเทศไทยในจังหวัดภูเก็ตหรือพัทยายังตั้งแต่ 1964

1964Vietnamkrieg mit
         Napalmangriff der NATO unter Führung der kriminellen
         "USA"  Barladys in
         Thailand in Phuket oder Pattaya1964Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
5. Alkoholismus und Spionage in Thailand - alcoholism and spying in Thailand - โรคพิษสุราเรื้อรังและการสอดแนมในประเทศไทย


Traditionelle
             bierflaschenansammlung in Thailand, März 2013  Whisky-Verpackungen liegen am Sonntag
             jeweils auf der Strasse herum, Thailand, März
             2013  Überfülltes Sammeltaxi in Pattaya,
             Dezember 2013 - so sieht es oft in ganz
             Thailand aus
Traditionelle bierflaschenansammlung in Thailand, März 2013 - Whisky-Verpackungen liegen am Sonntag jeweils auf der Strasse herum, Thailand, März 2013 - Überfülltes Sammeltaxi in Pattaya, Dezember 2013 - so sieht es oft in ganz Thailand aus
Whisky-Barladies schminken sich im
             Schneidersitz auf der Bartheke, Pattaya 2014  Schweizer Whisky-Spione im Hotel,
             29.9.2013  kriminelle, russische Whisky-Spione aus
             Georgien im Hotel, Oktober 2013 ca.  Whisky-Spion im Hotel, 4.November 2013,
             ein Engländer vom Geheimdienst MI6
Whisky-Barladies schminken sich im Schneidersitz auf der Bartheke, Pattaya 2014 - Schweizer Whisky-Spione im Hotel, 29.9.2013 - kriminelle, russische Whisky-Spione aus Georgien im Hotel, Oktober 2013 ca. - kriminelle, russische Whisky-Spione aus Georgien im Hotel, Oktober 2013 ca.- Whisky-Spion im Hotel, 4.November 2013, ein Engländer vom Geheimdienst MI6
Whisky-Spione der Thai-Peru-Mafia,
             einer mit Sonnenbrille ohne Sonne, am
             Schwimmenden Markt (Flowing Market), 6. Juli
             2013  Ein
             Whisky-Spion, ein englische Muttersprache,
             manipuliert Thai-Verkäufer an der
             Strandpromenade von Pattaya, 2. November 2013  Peruanische Whsky-Spionin von der Soi
             Senam Muai auf einem Motorroller, Portrait vom
             Februar 2014 ca.  Peruanischer Whisky-Spion vom Thai-Radio,
             Portrait vom 27. März 2014
Whisky-Spione der Thai-Peru-Mafia, einer mit Sonnenbrille ohne Sonne, am Schwimmenden Markt (Flowing Market), 6. Juli 2013 - Ein Whisky-Spion, ein englische Muttersprache, manipuliert Thai-Verkäufer an der Strandpromenade von Pattaya, 2. November 2013 - Peruanische Whsky-Spionin von der Soi Senam Muai auf einem Motorroller, Portrait vom Februar 2014 ca. -
Peruanischer Whisky-Spion vom Thai-Radio, Portrait vom 27. März 2014Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title -
              ชื่อเรื่อง
6. "Falang" gibt es nicht - "falang" does not exist - ฝรั่งไม่อยู่
 • Den Falang gibt es nicht - der Thai-Frust mit dem Wort "Falang" - Index (Analyse 2013)  deutsch
  Die Weissen sind viel zu verschieden - der Dauerfrust der "normalen", thailändischen Bevölkerung provoziert eine falsche Vorstellung vor weissen Ausländern - die Kollaboration der internationalen Mafia mit kriminellen Kommandanten und korrupter Regierung gegen die Bevölkerung
 • "ฝลัง ไม่ อยู่ - แห้ว ไทย ที่มี คำว่า ฝลัง ดัชนี (การวิเคราะห์ 2013)  Thai
  คน ผิวขาว จะ แตกต่างกัน มาก - แห้ว โดย ไม่มีขีด จำกัด ของ "ปกติ" ประชากรไทย ยั่ว คิด ผิด ของชาวต่าง ชาติ สีขาว - ความ ร่วมมือ ระหว่าง ประเทศ ของ มาเฟีย กับ ผู้บัญชาการ ทาง อาญาและ รัฐบาล เสีย หาย ต่อ ประชากรInhalt / content / เนื้อหา     Titel - title -
              ชื่อเรื่อง

7.
Bangkok versinkt - Index -- Bangkok is sinking - index --
Bangkok se hunde - índice -- กรุงเทพฯ จะจม - ดัชนี
Das Schema des
              versinkenden Bangkoks, dessen grosse Häuser
              auf Säulen auf einer Tonschicht stehen, die
              durch den sinkenden Grundwasserspiegel immer
              mehr absinkt  รูปแบบของการจมในกรุงเทพมหานคร
              ที่มีบ้านใหญ่ในคอลัมน์ในชั้นดินเหนียวซึ่งเป็นไป
              จมลงโดยระดับน้ำพื้นดิน
Das Schema des versinkenden Bangkoks, dessen grosse Häuser auf Säulen auf einer Tonschicht stehen, die durch den sinkenden Grundwasserspiegel immer mehr absinkt - รูปแบบของการจมในกรุงเทพมหานคร ที่มีบ้านใหญ่ในคอลัมน์ในชั้นดินเหนียวซึ่ง เป็นไป จมลงโดยระดับน้ำพื้นดิน

Gruntep pai pai 20 pi leo leo
Rataban mai pud - rataban mai kid.
Gruntep pai pai 20 pi leo leo
6m tug pi pi
tamruat tunan kin beer kap uiskiki
securiti dui kap beer kap uiskiki
lae tingtong uitayu duai kind uiskiki
mai rien kien an kid tae taunan kin uiski.2014: Bangkok is zinkende en zal zinken 04: video - Bangkok is zinkende 20 jaar al - in 2020 op 0

Nederlands: Er is een grote kleilaag -  ze nemen het grondwater onder de kleilaag, drinken en het gebruik van te veel grondwater - de kleilaag is zinkend 6cm per jaar en met het hele Bangkok, wat nieuws zeg 10 cm / jaar


Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง


11. Reportage - reports - รายงาน

 • Thailand: Das Leben auf dem Land auf dem Reisfeld  deutsch
  Grausame Zustände, Frustrationen und Kompensationen durch das Vernachlässigen der Landbevölkerung in Thailand - ähnliche Zustände auch in Kambodscha, Laos, Vietnam, Philippinen etc.- Möglichkeiten für Sanatorien und Behinderte
 • Thailand: Life in the countryside in the rice field  English
  Cruel conditions, frustrations and compensations by negligence of countryside population in Thailand - similar conditions also in Cambodia, Laos, Vietnam, Philippines etc.- possibilities for sanatoriums and handicapped people
 • ประเทศ ไทย: ชีวิตใน ชนบทใน แปลงนาข้าว  Thai
  เงื่อนไขที่ โหดร้ายและความ ผิดหวังชด เชยจาก ความประมาทของประชากรใน ชนบทในประเทศไทย - เงื่อนไขที่คล้ายกันนอก จากนี้ยังอยู่ในประเทศกัมพูชา, ลาว, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์ ฯลฯ -
  เป็นไปได้สำหรับโรคจิตและคนพิการ

Meldungen gegen Menschenhandel: Anti-Human Trafficking Division (AHTD)Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง

12. Thailändisches Radio - Thai Radio - วิทยุไทย


Radio Big FM Family in Thailand, das
              Hetzradio redet nur Scheiss, und lacht dann
              auch noch über den eigenen Scheiss!    Radio Big FM Family in Thailand,
              this propaganda radio is only speaking shit
              and is even laughing about it's own shit!  บิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัวในประเทศไทย,
              วิทยุโฆษณาชวนเชื่อนี้เป็นเพียงการพูดอึและแม้หัวเราะเกี่ยวกับอึของตัว
              เอง!
Radio Big FM Family in Thailand, das Hetzradio redet nur Scheiss, und lacht dann auch noch über den eigenen Scheiss!
     Radio Big FM Family in Thailand, this propaganda radio is only speaking shit and is even laughing about it's own shit!
          บิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัวในประเทศไทย, วิทยุโฆษณาชวนเชื่อนี้เป็นเพียงการพูดอึและแม้หัวเราะเกี่ยวกับอึของตัวเอง!


Radio Big FM Family 01 - วิทยุครอบครัวบิ๊กเอฟเอ็ม

 • Das thailändische Radio Big FM Family lacht über den eigenen Scheiss  deutsch
  Fall Nr. 1: Thais wollen nicht lernen -- Fall Nr. 2: Bangkok sinkt -- Fall Nr. 3: Ausländische Heiler dürfen keine Thais heilen -- Fall Nr. 4: Sie lachen gegen die Armen -- Punkt Nr. 5: Die Armen auf dem Land werden vor den Überschwemmungen nicht geschützt -- Punkt Nr. 6: Reiche wollen nicht aufs Land, wo die Armen sind - sie werden zu Fischen werden
 • Thai Radio Big FM Family laughing waste  English
  Case number 1: Thais don't want to learn -- Case number 2: Bangkok is sinking -- Case number 3: Foreign healers must not heal Thai people -- Case number 4: Laughing against the poor -- Point number 5: Poor in the countryside are not protected from the floods -- Point number 6: Rich never want to the countryside to the poor - they will be fishes
 • ไทย บิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัวหัวเราะเสีย  Thai
  กรณี จำนวน 1: คนไทยไม่ ต้องการ ที่จะเรียนรู้ -- จำนวน กรณีที่ 2: กรุงเทพฯ จะจม -- กรณีจำนวน 3: หมอต่างประเทศจะต้องไม่รักษาคนไทย -- กรณีจำนวน 4: หัวเราะกับคนยากจน -- จำนวนจุดที่ 5: แย่ในชนบทไม่ได้รับการป้องกันจากน้ำท่วม -- จำนวนจุดที่ 6: คนรวยไม่เคยต้องการที่จะชนบทกับคนยากจน - พวกเขาจะเป็นปลา --


Radio Big FM Family 02 = RadioFUCK = Radio FUCK FUCK FUCK

 • Das thailändische Radio Big FM Family 02: RadioFUCK lernt in 16 Monaten nur 1 Wort Englisch - und macht Thailand blind  deutsch
  Das RadioFUCK löst seine Sexprobleme nicht - das RadioFUCK jagt Touristen ohne Ende - die kriminelle, schweizer Polizei füttert Thailand mit Lügen und Manövern - dabei ist die Schweiz das kriminellste Land der Welt und die schweizer Polizei schützt die kriminellen Pädophilen in der UBS AG, die Kinder foltern und sogar Kinder töten ("Basler Tierkreis") - Bangkok versinkt und der Meeresspiegel steigt weiter - der Selbstmord von Thailand steht bevor (Harakiri) - das RadioFUCK hat Thailand blind gemacht...
 • Thai Radio Big FM Family 02: RadioFUCK learning only 1 English word in 16 months - they make Thailand blind  English
  RadioFUCK is not solving it's sex problems - RadioFUCK is hunting tourists without end - criminal Swiss police is feeding Thailand with lies and maneuvers - but Switzerland ist the most criminal country of the world where Swiss police is protecting criminal pedophiles in the Swiss bank of UBS AG where children are tortured and are even killed ("Basel Animal Circle") - Bangkok will sink and sea level is rising on - suicide of Thailand will come (harakiri) - and RadioFUCK has converted Thailand to be blind...
 • ไทย บิ๊กเอฟเอ็มวิทยุครอบครัว - 02: RadioFUCK การเรียนรู้เพียงคำ 1 ภาษาอังกฤษใน 16 เดือน - พวกเขาทำให้คนตาบอดในประเทศไทย  Thai
  วิทยุ เพศสัมพันธ์ (RadioFUCK) ไม่ได้แก้เป็นปัญหาเพศ - RadioFUCK ล่านักท่องเที่ยวโดยไม่มีที่สิ้นสุด - ตำรวจสวิสทางอาญาเป็นอาหารไทยที่มีอยู่และการซ้อมรบ - แต่วิตเซอร์แลนด์ ist ประเทศทางอาญามากที่สุดของโลกที่ตำรวจสวิสใช้ในการปกป้องผู้คนทางอาญาโทษใน ธนาคารสวิสของยูบีเอส เอจีที่เด็กจะถูกทรมานและถูกฆ่าตายได้ ("บาเซิลสัตว์วง") - กรุงเทพฯจะจมและระดับน้ำทะเลจะเพิ่มขึ้นใน - การฆ่าตัวตายของประเทศไทยจะมา (การฆ่าตัวตาย) - และมีการแปลง RadioFUCK ประเทศไทยเพื่อเป็นคนตาบอด ...

Radio Big FM Family 03: "He does not want"Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง

13. Pattaya

Mystery / ความลึก ลับ

 • In Thailand fehlt Aufklärung: Beispiel Pattaya (Fotoreportage 2012) deutsch
  Bar-Ladys, die von Gesundheit keine Ahnung haben - Rechtsradikale und Neo-Nazis vor allem aus dem deutschsprachigen Europa (Deutschland, Schweiz, Österreich), die hier nicht nur Ferien verbringen
Fliegender Händler auf einem
         Transport-Motorrad in Pattaya an der Beach Road, Juli
         2012 ca.  Englische-Schläger-Pensionäre an der Tattoo-Bar
         an der Buakao-Road in Pattaya, Juli 2012 ca.  Glatze an
         der Beach Road in Pattaya, Juli 2013 ca.
Fliegender Händler auf einem Transport-Motorrad in Pattaya an der Beach Road, Juli 2012 ca. - Englische-Schläger-Pensionäre an der Tattoo-Bar an der Buakao-Road in Pattaya, Juli 2012 ca. - Glatze an der Beach Road in Pattaya, Juli 2013 ca.
Hotels in PattayaSchweizer Mafia in Pattaya - Swiss mafia in Pattaya - สวิสมาเฟียในพัทยา


Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
14. Thai-Frauen / Thai women / ผู้หญิง ไทย

Sie will nichts lernen / she did not want to learn / เธอไม่ต้องการที่ จะเรียนรู้

Die Alkoholfrau / alcoholic / ผู้หญิงที่มี แอลกอฮอล์
Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
15. Sprachkurs / language course

Thai-Sprachkurs / Thai language course


Links

Übersetzungen Thai-Englisch / translations Thai-English: http://en.modernpublishing.co.th
Inhalt / content / เนื้อหา     Titel - title - ชื่อเรื่อง
16.Aktivitäten / activities / กิจกรรม17. Zusammenfassung / summary / sumario

 • Thailand, Zusammenfassung: Horror ohne Ende (2014)  deutsch
  Die NATO und die Geheimdienste missbrauchen Thailand seit 1964 als Bordell und helfen nicht -- Spinnerland Thailand -- Bangkok sinkt und wird ab 2020 versinken -- Die Eltern verkaufen ihre Kinder an Bordelle - und die Bordellleiterinnen organisieren die Männerschlange -- Thailand: Frauen schlagen - und die Regierung verbietet sexuelle Freiheiten
 • Thailand, summary: horror without end (2014)  English
  Since 1964 NATO and secret services are abusing Thailand as a brothel and they are not helping -- Crazy Thailand -- Bangkok is sinking and will sink into the sea from 2020 on -- Parents are selling their children to brothels -- Thailand: women are hitting - and the government prohibits sexual freedom
 • Tailandia sumario: el horror del horror del horror (2014)  Español
  La OTAN y los servicios secretos abusan Tailandia desde 1964 como un burdel gigante y no ayudan -- Tailandia loca -- Bangkok que baja y va a hundir a partir del año 2020 -- Padres venden sus hijos e hijas a burdeles -- Tailandia: mujeres que pegan - y el gobierno prohíbe la sexualidad libre
 • ประเทศ ไทย สรุป: สยองขวัญโดยไม่มีที่สิ้นสุด (2014) Thai
  ตั้งแต่ 1964 นาโตและการบริการที่เป็นความลับจะถูกเหยียดหยามประเทศไทยเป็นซ่องaและพวกเขา จะไม่ได้ช่วยให้ -- บ้าประเทศไทย -- กรุงเทพฯ จะจมและจะจมลงไปในทะเลจาก 2020 ใน -- พ่อแม่ที่ขายลูกโสเภณี -- ประเทศไทย: ผู้หญิงจะตี - และรัฐบาลห้ามไม่ให้เสรีภาพทางเพศ


^